ADMIN

Radiator Studio Leersum (Nederland)

+31 343 460 782
Radiator Studio Leersum (Nederland)
 • {{ result.name }}
Mijn verlanglijst

Radiator Studio Leersum (Nederland)

+31 343 460 782
Radiator Studio Leersum (Nederland)
 • {{ result.name }}
Mijn verlanglijst

Privacybeleid - Algemeen privacybeleid 

in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46 / EG)

Doelstellingen van de EU GDPR

 • de harmonisatie van de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten
 • de toename van privacystandaarden en
 • de transparantie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens  

 • is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (en niet op een rechtspersoon zoals een bedrijf) die gebruikmaakt van onze (on-line of off-line) aanwezigheid en / of aanbod.

Laurens Benelux bvba ("LAURENS", "wij" of "ons")

 • neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. Deze Privacykennisgeving bevat algemene informatie over welke informatie wij verzamelen, wat wij met die informatie doen en wat uw rechten zijn. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met privacy@laurensint.com .

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE - CONTACT

Laurens Benelux bvba
Borgveld 1
3940 Hechtel-Eksel
België

Tel.: 0032 11 55 57 76
Fax: 0032 11 55 57 78
E-Mail: benelux@laurensint.com

Zaakvoerder: Ing. Lucas van Dijk

Deze gegevensbeschermingskennisgevingen zijn van toepassing op LAURENS, als verantwoordelijke instantie. Als onderdeel van ons streven om uw persoonlijke informatie op een transparante manier te beschermen, willen we u op een duidelijke manier informeren over:


WELKE SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

LAURENS verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie over u, op basis van de producten of diensten die wij u leveren. Wanneer u ons inhuurt, verzamelen wij de volgende categorieën gegevens: 

 • Klantbestandgegevens zoals voornaam (s), achternaam (-namen) incl. Titel en titel, de adressen (factuur- en afleveradres), indien van toepassing. 
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer (vaste en / of mobiele telefoon), e-mailadres, faxnummer, indien van toepassing, accountgegevens.
 • Bovendien kunnen aanvullende inhoudsgegevens worden verzameld die nodig zijn voor de uitvoering van het contract met u. (bijv. interpretaties en berekeningen, beeld- of video-opnamen van het object van binnen en / of buiten).
 • LAURENS verzamelt en verwerkt ook  gebruiks- en communicatiegegevens  (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden,  apparaatinformatie, IP-adressen). 

 

In sommige gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens uit openbare registers te verzamelen om de juistheid controleren of aan te vullen uit bronnen van de overheid of andere bronnen van derden (bijvoorbeeld openbare telefoonboeken, websites, credit rating agencies) en andere bedrijven van de LAURENS groep. 


VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

LAURENS verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor een specifiek doel. We verwerken alleen persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het bereiken van het specifieke doel. Wij verzamelen de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden van verwerking:

 • Offertes, om u de beste aanbieding te verstrekken - Productspecifieke informatie, functies, hulpmiddelen en inhoud online en offline presenteren.
 • Identificatie als geïnteresseerde partij om gebruikers, bezoekers of klanten te identificeren; Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, facturering of, indien van toepassing, in het kader van de orderverwerking of aanmaning, claims tegen u doen gelden..
 • Communiceren met u (e-mail, telefoon, post) - het beheer van de zakelijke relatie met u. Het beantwoorden van uw contactverzoeken of het raadplegen en uitvoeren van uw aanvraag - om u technisch en commercieel adequaat te kunnen adviseren. 

 • Ontwikkeling en verbetering  van producten en diensten die we aanbieden als onderdeel van onze aanwezigheid via online en offline kanalen aan geïnteresseerde partijen. 
 • Marktonderzoek  Meting en analyse van het bereik, gedrag en interesses van onze bezoekers en aanpassing van ons aanbod aan de hand van dit marktonderzoek.  

 

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats ter gelegenheid van uw vraag bij ons en is noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de verwerking van uw bestelling en voor de nakoming van verplichtingen uit het onderliggende contract.


HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT (OPGESLAGEN)?

LAURENS zal uw persoonlijke gegevens alleen opslaan voor de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken of in overeenstemming met wettelijke, reglementaire of interne voorschriften. 

 • Bindende contracten (bestellingen, facturen, leveringsbonnen, inkoopcontracten, arbeidscontracten, garantiecertificaten, enz.) - Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt (opgeslagen) tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht en pas daarna verwijderd. De bewaarplicht voor belastingzaken (winstbepaling van de onderneming) is  10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de contractuele relatie werd beëindigd. Bij wijze van uitzondering is dit niet van toepassing als we verplicht zijn om de opslag voor een langere periode te behouden vanwege fiscale of commerciële opslagvereisten of als u toestemming hebt gegeven voor opslag daarbuiten.
 • Niet-bindende aanvragen (aanbiedingen, brochure aanvragen, contactaanvragen via ons contactformulier, technisch advies, contact op of met een LAURENS tentoonstelling of LAURENS Partner) - Deze persoonlijke gegevens worden 3 jaar bewaard na het kalenderjaar waarin de actieve communicatie werd beëindigd. Daarna worden de gegevens definitief verwijderd. 

 


WIE HEEFT TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MET WIE WORDEN DEZE GEDEELD?

 • Een overdracht / overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn alleen van toepassing voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van contractuele relaties met u. Dit omvat met name de overdracht aan serviceproviders die door ons zijn aangesteld (de zogenaamde verwerker) of andere derden waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijv. transportbedrijven of banken). De overgedragen gegevens mogen alleen door de derden worden gebruikt voor de aangegeven doeleinden.
 • We delen gewoonlijk persoonlijke informatie met andere bedrijven van de LAURENS Group en met dienstverleners en leveranciers (zoals transportbedrijven) om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. 
 • De bedrijven van de LAURENS Groep:
  Laurens Germany GmbH 
  Laurens Czech Republic spol. S ro 
  Laurens Benelux bvba

 • Serviceproviders en leveranciers:  we delen ook persoonlijke informatie met onze aannemers, waaronder bedrijven van LAURENS Group en andere zakelijke partners die ons diensten verlenen, zoals: IT- en hostingserviceproviders, marketingserviceproviders, aanbieders van communicatie- en printservices, incassobureaus, incassoserviceproviders, ratingbureaus en andere contractanten.
 • Overheidsinstanties of toezichthouders:  indien nodig, onthullen we persoonlijke informatie aan overheids-, regelgevende of overheidsinstanties, inclusief waar vereist door wet- of regelgeving, door een gedragscode of door een gedragscode, of wanneer vereist door dergelijke autoriteiten of instanties.

 


UW RECHTEN ALS EEN BELANGHEBBEND PERSOON

U, de betrokkene, hebt verschillende rechten:

 • Intrekking:  u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. De gegevensverwerking, die is gebaseerd op de ingetrokken toestemming, kan dan in de toekomst niet meer worden voortgezet.

 • Recht op informatie: u kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. Dit geldt met name voor de toepassing van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens, indien van toepassing, de categorieën ontvangers, de bewaartermijn, indien nodig, de bron van uw gegevens, en voor het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de details.
 • Recht op rectificatie: u kunt verzoeken om correctie of een aanvulling indien uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen onjuist zijn.
 • Annulering rechten: U kunt de verwijdering van uw opgeslagen persoonsgegevens, wanneer de verwerking niet nodig is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie op te vragen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u wijst de verwijdering ervan af. U hebt ook dit recht als we de informatie niet langer nodig hebben, maar u hebt het nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Daarnaast hebt u dit recht als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • Recht op gegevensoverdracht: u kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Als alternatief kunt u, voor zover mogelijk, de rechtstreekse overdracht van persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, vragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Recht van beroep:  Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u uw bezwaarrecht wilt uitoefenen, volstaat een sms-bericht. U bent dus van harte welkom om ons een fax te sturen of ons een e-mail te sturen. Laurens Benelux bvba, Borgveld 1,3940 Hechtel-Eksel
  België

  Tel.: 0032 11 55 57 76
  Fax: 0032 11 55 57 78
  E-Mail: benelux@laurensint.com

 • Klachtrecht:  u kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, bijvoorbeeld als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens op een onwettige manier verwerken. De bevoegde autoriteit voor ons is: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 


GEBRUIKTE PLATFORMS EN OPLOSSINGEN

Customer Relationship Management (CRM-Trello)

 • LAURENS opgenomen als onderdeel van de rechtmatige belangen eigen CRM-systeem op het platform  https://trello.com  van de leverancier bedrijf Atlassian PTY Ltd, 1098 Harrison Street, San Francisco, CA 94103 USA (verder te noemen "Trello") één, Om vragen van geïnteresseerde partijen, gebruikers en klanten sneller en efficiënter te kunnen verwerken.
 • Trello is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomsten en garandeert de naleving van de bescherming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, verstrekte gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004FK0AAM
 • Privacybeleid:  https://trello.com/privacy

Nieuwsbrief-mailing (MailChimp)

 • LAURENS gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als onderdeel van de rechtmatige belangen van de dienst van de provider  https://mailchimp.com  van de leverancier bedrijf Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten (zoals verder genaamd "MailChimp") passende direct mail en / of belangrijke informatie om van tijd tot tijd te versturen.
 • MailChimp is gecertificeerd als een dienst van het bedrijf Rocket Science Group LLC onder de Privacy Shield overeenkomsten en garandeert de naleving van de bescherming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, verstrekte gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG
 • Privacybeleid:  https://mailchimp.com/legal/privacy

E-mailbezorging (G-mail van Google G-Suite)

 • LAURENS maakt gebruik van een service van Google's G-Suite https://gsuite.google.com/intl/en/ voor het verzenden van e-mails onder het legitieme belang van Gmail   , het bedrijf Google LLC, gevestigd in 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "G-Mail" genoemd) om communicatie met prospects, gebruikers, klanten en abonnees op te slaan. 
 • G-mail is een onderdeel van G-Suite Service Company LLC Google onder de Privacy Shield overeenkomsten gecertificeerd en garandeert de naleving van de bescherming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, verstrekte gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten:  https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI
 • Privacybeleid:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Documenten archiveren (Google Drive cloudopslag)

 • LAURENS gebruikt voor het opslaan van documenten als onderdeel van een belang dienst Google Drive van Google G-Suite https://gsuite.google.com/intl/de/ van de provider, het bedrijf Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (verder aangeduid als "Google Drive") om de communicatie en de verwerking van bestanden van de toekomstige gebruikers, en klanten.

 •  

  Google Drive is een onderdeel van G-Suite Service Company LLC Google onder de Privacy Shield overeenkomsten gecertificeerd en garandeert de naleving van de bescherming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, mits gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten:  https://www.privacyshield.gov/participant? id = a2zt000000001L5AAI

  Privacy Policy:  https://policies.google.com/privacy?hl=de

   

Documenten archiveren (cloudopslag van Dropbox)

 • LAURENS gebruikt voor het opslaan van documenten als onderdeel van de rechtmatige belangen van dienst Dropbox https://www.dropbox.com van de provider, het bedrijf Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (verder als "Dropbox genaamd ") aan de verwerking van bestanden op te slaan van de potentiële gebruikers en klanten.

 • Dropbox is een dienst van de vennootschap Dropbox Inc. is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomsten en garandeert de naleving van de bescherming van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, verstrekte gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0
  Privacy Policy:  https://www.dropbox.com/privacy#privacy

Hosting (websites) 

 • LAURENS claimt de diensten van hostingproviders om de infrastructuur, computercapaciteit en opslagruimte om het aanbod te exposeren en om de werking van internetsites te beveiligen. Bij het selecteren van leveranciers zorgen wij er onder meer voor dat de hostingbedrijven uit de EU komen en ons passende beveiligingsstandaarden garanderen bij de verwerking van hun gegevens. 

STATUS VAN HET PRIVACYBELEID

 • Deze privacykennisgeving is in mei 2018 bijgewerkt. Ze legt de procedure uit aan de bezoekers en gebruikers en vormen geen contractueel document. We behouden ons het recht voor om deze instructies te wijzigen. In het geval van een update zullen we u redelijkerwijs informeren (bijvoorbeeld via publicatie op onze website, op sociale netwerken of via e-mailkennisgeving - voor grote en belangrijke wijzigingen). 

Datum laatste wijziging: 24.5.2018 
- Uitbreiding en vrijgeven van informatie over gebruikte platformen - Trello, Mailchimp, G-Suite, Dropbox en Hosting

Sluiten

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Meer informatie en onze Website Disclaimer + Privacyverklaring (conform GDPR) vindt u hier.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door verder te gaan op deze website staat u ons het gebruik en versturen van cookies toe. 

Sluiten